Aktualności

Zaprenumeruj newsletter

Partnerzy projektu

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie – Beneficjent koordynujący.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwana dalej RDOŚ działa na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. RDOŚ jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. RDOŚ jest państwową jednostką budżetową, działającą na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Siedzibą RDOŚ jest Olsztyn. Regionalny Dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy zastępców Regionalnego Dyrektora oraz naczelników komórek organizacyjnych. Regionalna Rada Ochrony Przyrody realizuje zadania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004.

EN:

The Regional Directorate for Environmental Protection in Olsztyn – Coordinating Beneficiary

The Regional Directorate for Environmental Protection (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska), hereinafter the Directorate, operates based on the Availability of Information Concerning the Environment and Environmental Protection, General Public Participation in Environmental Protection and Environmental Assessment Act of the 3rd of October 2008 (Polish Journal of Laws 2008, no. 199, item 1227) and the Regulation of the Minister of Environment of the 10th of November 2008 concerning the statute of the Regional Directorate for Environmental Protection in Olsztyn. The Directorate is a government administration office, managed by the Regional Director of Environmental Protection in Olsztyn. The Directorate is a state funded unit, operating within the Warmia and Mazury Province. The Directorate’s headquarters are in the City of Olsztyn. The Regional Director manages the Directorate with the help of Junior Regional Directors and Organizational Unit Supervisors. The Regional Nature Conservation Council realizes its tasks under the Act of the 16th of April 2004.


 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – Współbeneficjent.

Terenem działania Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest Rzeczpospolita Polska. Główne cele Towarzystwa to: ochrona ptaków ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ich naturalnych środowisk; poznawanie stanu i śledzenie zmian awifauny Polski; szerzenie w społeczeństwie wiedzy o ptakach, o zagrożeniach ich bytowania oraz możliwościach ochrony. Główny nacisk w działalności PTOP kładzie na ochronę terenów podmokłych - siedlisk wielu ginących gatunków ptaków. Oprócz praktycznej ochrony ptaków członkowie PTOP prowadzą również badania ornitologiczne. Ornitolodzy i miłośnicy ptaków współpracujący z PTOP inwentaryzują m.in.: stanowiska lęgowe rzadkich ptaków szponiastych, bociana czarnego, gniazda bociana białego i kraski. Co kilka lat prowadzone są inwentaryzacje rzadkich ptaków w dolinach rzecznych Podlasia. Towarzystwo organizuje i prowadzi zajęcia nt. ptaków i ich ochrony w szkołach podstawowych i gimnazjach. Współpracujemy z uczelniami i instytucjami naukowymi. Członkowie Towarzystwa biorą udział w krajowych i międzynarodowych akcjach ornitologicznych. Szerzeniu wiedzy o ptakach i potrzebie ich ochrony służą publikacje oraz wycieczki organizowane w miejsca atrakcyjne przyrodniczo.

EN:

The Polish Society for Bird Protection – Co-Beneficiary

The Polish Society for Bird Protection operates throughout the Republic of Poland. The Society’s main objectives are: the protection of birds with special consideration paid to the protection of their natural environment; research concerning the state of the avifauna in Poland and tracking any changes that take place; popularizing knowledge concerning birds, threats to their existence and protection possibilities. The Society puts an emphasis on the protection of marshes – the nesting areas of many endangered bird species. Apart from practical aspects of bird protection the members of the Polish Society for Bird Protection carry out ornithological research. Ornithologists and bird enthusiasts that cooperate with the Society provide inventory information concerning: breeding stations of rare accipitriformes, the black stork, as well as information concerning nest locations of the white stork and the European roller. Every few years inventories of rare birds are conduction in the Podlasie river valleys. The Society organizes and carries out workshops on, inter alia, birds and bird protection, in primary and secondary schools. It also cooperates with universities and research institutions. The members of the Society participate in national and international ornithology events. In order to further popularize knowledge concerning birds and the need to protect them, the Society distributes publications and organizes trips to appealing nature regions.