Aktualności

Zaprenumeruj newsletter

Miejsce realizacji projektu

 

 

Obszar realizacji projektu

Obszar “Ostoja Warmińska” położony jest w płn. części województwa warmińsko-mazurskiego i ciągnie się pasem długości ok. 115 km i szerokości 10-20 km, wzdłuż granicy państwowej z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Na wschodzie obszar sięga do jeziora Oświn, na zachodzie zaś do doliny niewielkiej rzeki Gołubem, dopływu Banówki. Środkowai wschodnia część obszaru leży na Nizinie Staropruskiej, obejmując w całości dwa mezoregiony: Równinę Sępopolską i Wzniesienia Górowskie. Ponad połowa obszaru położona jest na Równinie Sępopolskiej. Równina ta jest rozległą, bezjeziorną i w znacznej części wylesioną niecką. Deniwelacje pomiędzy jej centralną częścią a brzegami wynoszą 40-50 m. W środkowej części Równiny Sępopolskiej płynie rzeka Łyna, która w rejonie granicy państwowej rozlewa się w wydłużone jezioro zaporowe. Inne ważniejsze cieki przecinające Równinę Sępopolską w granicach ostoi to Kanał Mazurski oraz dopływy Łyny: Omęt, Guber i Elma. Z większych jezior naturalnych występujących na tym terenie to: jez. Kinkajmskie i jez. Arklickie. Poza tym, występuje tu kilkadziesiąt niewielkich jezior o powierzchni większej od 1 ha. Charakterystycznymi glebami w tej części kraju są stanowiące 68% bielice. Gleby brunatne obejmują 17%, a bagienne 9%. Pozostałą część stanowią czarne ziemie i mady. Kolejny mezoregionu - Wzniesienia Górowskie to otoczony obniżeniami cokół morenowy, części zalesiony i poprzecinany licznymi strumieniami płynącymi w dolinach między wzniesieniami. Największym z cieków jest biorąca tu swój początek rzeka Wałsza. Znajduje się tu także kilka jezior, z których największe to jezioro Głębockie.
Zachodnia część obszaru położona jest natomiast Pobrzeżu Gdańskim i obejmuje niewielki fragment mezoregionu: Nizina Warmińska, o charakterze przypominającym Równinę Sępopolską. Największymi ciekami w tej części obszaru jest rzeka Banówka i Omaza.
„Ostoja Warmińska” została zaproponowana jako obszar Natura 2000 przede wszystkim dla ochrony bociana białego, który osiąga tu największą liczebność i największe zagęszczenie w kraju. Jest to również bardzo ważna ostoja dla wielu innych gatunków ptaków. Występują tu, bowiem aż 93 gatunki ptaków waloryzujące obszar Natura 2000 (w tym 81 gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych). Jest wśród nich 46 gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym 41 gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych. Za najcenniejsze walory awifaunistyczne „Ostoi Warmińskiej” należy uznać:
- najliczniejszą w Polsce lokalną populację bociana białego występującego w liczbie ok. 1000 par, w najwyższym kraju o zagęszczeniu 71 par/100km2,
- liczną populację lęgową dwu innych rzadkich w kraju gatunków – orlika krzykliwego i żurawia,
- potwierdzone gniazdowanie dwu skrajnie nielicznych w kraju gatunków: gadożera i łabędzia krzykliwego,
- gniazdowanie innych nielicznych w kraju gatunków: bąka, bociana czarnego, gągoła, bielika,
błotniaka łąkowego, puchacza, zielonki, dzięcioła białogrzbietego i wąsatki,
- możliwe gniazdowanie skrajnie nielicznego w kraju orlika grubodziobego,
- możliwe gniazdowanie kolejnych bardzo rzadkich gatunków: podgorzałki, gęgawy, kani rudej,
kani czarnej, rybołowa, kropiatki, puszczyka uralskiego, włochatki, kulika wielkiego, rybitwy białoskrzydłej, dzięcioła trójpalczastego i dzięcioła białoszyjego,
- gniazdowanie lokalnie rzadkich gatunków jak: zausznik, rycyk i dudek,
Dość liczną populację lęgową takich gatunków waloryzujących jak: derkacz, przepiórka i gąsiorek.
Na obszarze ostoi występują również siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/
43/EWG tj.
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (kod siedliska 6510),
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
(3150),
Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne (3160),
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (7110),
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140),
Grąd subatlantycki (9160),
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (9170),
Bory i lasy bagienne (91D0),
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0)
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (91F0).

Źródłem powyższych informacji jest SDF dla obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska.