Aktualności

Zaprenumeruj newsletter

Instrument finansowy Life+

 

  LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na  współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.

 

Program LIFE+ podzielony jest na trzy komponenty tematyczne:
Komponent I LIFE+ PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
W ramach komponentu pierwszego przewiduje się finansowanie projektów związanych z ochroną, zachowywaniem lub odbudową naturalnych ekosystemów, naturalnych siedlisk, dzikiej flory i fauny oraz różnorodności biologicznej, włącznie z różnorodnością zasobów genetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000.
Podkomponent Przyroda skupia się na realizacji postanowień dwóch dyrektyw unijnych: nr 79/409/EC, w sprawie ochrony ptaków tzw „ptasiej” i nr 92/43/EEC, w sprawie ochrony siedlisk, tzw. „siedliskowej”. Podkomponent różnorodność biologiczna finansuje innowacyjne i demonstracyjne projekty przyczyniające się do realizacji celu określonego w Komunikacie Komisji Europejskiej COM (2006) 216 „Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej na obszarze Europy do roku 2010 i w przyszłości – utrzymanie usług ekosystemowych na rzecz dobrobytu człowieka”.
Komponent II LIFE+ POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA
W ramach drugiego komponentu przewiduje się finansowanie innowacyjnych lub demonstracyjnych projektów z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności: zapobiegania zmianom klimatycznym; ochrony zdrowia i polepszania jakości życia; ochrony wód, ochrony powietrza, ochrony gleb; ochrony przed hałasem; monitorowania lasów oraz ochrony przed pożarami; zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadami, jak również tworzenia, wdrażania i oceny polityk oraz prawa UE w zakresie ochrony środowiska.
Komponent III LIFE+ INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Odwrócenie negatywnych trendów zmian zachodzących w środowisku naturalnym wymaga nie tylko zmian systemowych, harmonizujących rozwój społeczny i ekonomiczny z możliwościami środowiska, lecz również zaangażowania zarówno instytucji jak i społeczeństwa do zmiany indywidualnych zachowań tak, by zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko. Stąd w ramach trzeciego komponentu przewiduje się finansowanie projektów informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wymianę najlepszych doświadczeń i praktyk.

EN:

LIFE+ is the only instrument financed by the European Union that concentrates solely on co-funding environmental protection projects. The program’s main objectives are to support environmental protection implementation processes within the EU, carry out environmental protection policies and identify and promote new solutions regarding the protection of the environment.

The LIFE+ program is comprised of three components:

Component I LIFE+ NATURE AND BIOLOGICAL DIVERSITY

This component foresees granting funds to projects linked with the protection, maintenance or reconstruction of natural ecosystems, habitats, wild flora or fauna and biological diversity, including the diversity of genetic resources, with special focus on the NATURA 2000 regions.

The subcomponent Nature focuses on the realization of two basic EU directives: no. 79/409/EC concerning the protection of birds (the so-called “bird directive”) and no. 92/43/EEC concerning the protection of habitats (the so-called “habitat directive”). The subcomponent Biological Diversity provides funding for innovative and demonstrative projects which facilitate the realization of objectives outlined in Commission communication COM (2006) 216 entitled “Halting the Loss of Biodiversity by 2010 and Beyond – Sustaining Ecosystem Services for Human Well-Being”.

Component II LIFE+ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND POLICY

The second component foresees granting funding to innovative or demonstrative projects entailing broadly-understood environmental protection, especially: prevention of climate changes, health protection and improvement of the quality of life: protection of waters, air, soil; noise pollution protection; monitoring forests and fire prevention; diversification of natural resource and waste management as well as creating, implementing and assessing EU environmental protection policies and regulations.

Component III LIFE+ INFORMATION AND COMMUNICATION

Reversing negative trends taking place in the natural environment requires not only system changes, the harmonization of social and economic development with the environment’s capacities, but also encouraging institutions and societies to make changes in their behavior in order to minimize adverse effects to the natural environment. This is why the third component foresees granting funding to informative and communication campaigns, campaigns aiming to increase a society’s ecological awareness and the exchange of experiences or healthy practices.

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawą działania Narodowego Funduszu jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych.

Źródłem wpływów NFOŚiGW są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kary za naruszanie prawa ekologicznego. Dzięki temu, że główną formą dofinansowania działań są pożyczki, Narodowy Fundusz stanowi „odnawialne źródło finansowania” ochrony środowiska. Pożyczki i dotacje, a także inne formy dofinansowania, stosowane przez Narodowy Fundusz, przeznaczone są na dofinansowanie w pierwszym rzędzie dużych inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi. Finansowane są również zadania z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz.

Efektem doświadczenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w obsłudze środków Unii Europejskiej jest powierzenie Funduszowi roli Instytucji Wdrażającej dla pięciu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. NFOŚiGW odpowiedzialny jest za absorpcję 5,035 mld euro w latach 2007-2013 głównie na zadania w gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce wodnej, gospodarce odpadami, energetyce przyjaznej środowisku oraz zapewnienie współfinansowania dla projektów w ochronie przyrody i edukacji ekologicznej. Nowym zadaniem NFOŚiGW jest wsparcie finansowe dla projektów zgłaszanych do realizacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

EN:

The National Fund for Environmental Protection and Water Management is, along with municipal funds, a pillar of the Polish environmental protection funding system. The National Fund operates based on the Environmental Protection Law. During recent years, the most important task of the National Fund has been the effective and efficient utilization of European Union resources, granted for the expansion and modernization of infrastructure linked with environmental protection in Poland. The implementation of ecological projects that gained or will gain funding granted by the European Commission, and additional financing granted by the National Fund, is to facilitate attaining ecological results stemming from international obligations.

The National Fund for Environmental Protection and Water Management receives funds for commercial utility of the environment and from fees charged when ecological laws are breached. As loans comprise the main form of funding activities, the National Fund is a “sustainable” source of environmental protection financing. Loans and subsidies, as well as other forms of financing utilized by the National Fund are used to aid, in the first instance, large investments with national and multiregional significance, undertaken to eliminate water, air and soil pollution. Funding is also granted to geological activities as well as mining, environmental monitoring, environmental threat prevention, nature and forest conservation, popularization of ecological knowledge, children’s health prophylactics, as well as research activities and expert opinions.

The National Fund for Environmental Protection and Water Management has experience in managing subsidies, and has been appointed as the Implementing Institution for five priorities of the Infrastructure and Environment Operational Program. The Fund is responsible for the absorption of 5,035 billion euros between 2007 and 2013, mainly for tasks linked with sewer management, water management, waste management, environmentally friendly energy and co-financed environmental protection and ecological education projects. The Fund’s new task is granting financial support LIFE+ Financial Instrument projects.